סקוניל יבבוחל םינויד םורופ - LinuxSay תקשה


.TecMint דלונ ךכו ,שומישל לקו הצממ עדי סיסב םע ,רשפאה לככ חותפ דוקו סקוניל שמתשמ לכל רוזעל ונבייחתה ,םוי ותואב התלע שמשה רשאכ .רבדה ותוא היה אל הז ונתניחבמ ךא ,םלועה בור רובע רחא םוי לכ ומ

.TeMint יארוקמ ךרע תפסוה תוכרעה 11,300 -מ רתוי ונלביק םגו הספוקהמ םידבועש םייתוכיא םירמאמ 770 -מ הלעמל ונמסרפ TecMint הדלונ וב םויה זאמ .שדוח לכב םישנא ןויליממ הלעמל ידי לע רקיב TecMint וי

.LinuxSay ;רחא ןורתיפל ונעגהו תוחומ רועיס להינ ונלש תווצה .םהלש תויעבל םיריהמ תונורתפל וקקזנ ונלש םירקבמה .תובוגתל בישהלו ביגהל וקיפסה אל .TecMint לש תלבגומה תוילנויצקנופהמ םיצורמ ויה אל ו

?LinuxSay.com הז המ

Linuxsay.com (סקוניל יבבוחל םינויד םורופ) לש תוחא רתא אוה Tecmint. סקוניל תורושקה תושדחמ לחה םיאשונב ןודל ,ךיתולאשל תובושת גישהל ,תולאש תולעהל חותפ דוקו סקוניל ישמתשמ רובע תנווקמ הלועפ ףות

.Linuxsay -ל ךלש תיתרבחה הידמה ליפורפ ןיב ליפורפה למס תא תיטמוטוא אביי ,המשרהה רחאל .Yahoo -ו Google+, Facebook, Twitter ןוגכ תיתרבח הידמ יליפורפ תועצמאב םשריהל וליפא לוכי התא .הלק יד איה

.ךלש העדוהל הנוע/בהוא והשימ רשאכ תידיימ ל"אוד תעדוה םע דואמ יתודידי שמתשמ קשממל תודוה טושפ יד אוה LinuxSay -ב שומישה

.ונענ רבכ ילואש תולאשל תובושת רחא םיאשונ שופיחל תיתמצוע שופיח תייצקנופ קפסמ םג אוה .דבלב תחא הציחלב ורצונ רבכש תויטנוולר םורופ תוירוגטקב הלאש/התליאש םסרפלו חולהמ תורישי ךלש הלאשל רושרש ר

.שמתשמ לכל יולג רושרש/אשונ לכל הנורחאה תוליעפהו תויפצה ךס ,יפל הנורחאה הבושתה ,ללוכה תובושתה רפסמ םע הלעמל תועיפומה תונורחאה תובושתה םע הנורחאה הבושתה ךמס לע תולוכשאה/םיאשונה רדס לש יט

.לוכי התא םא ,םהלש תולאש לע תונעלו םירחא לש תויעב רותפל תורשפא ךל ןתונ .תועש 24 מ תוחפב םלועה יבחרב עוצקמ ישנאמ ךיתולאשל תובושת לבקל ךל רשפאמ

.יארשא סיטרכ/בויח יטרפב ךרוצ ןיא !םניחב ירמגל אוה Linuxsay ,לכמ בושחה

.(IST ,23:30 העשב שדוח לכב 28- ב עבקיי הכוזה) ישדוח סיסב לע Linuxsay לש ןוילעה םרותל (תונימזב יולת) וקירט תוצלוח וא רלוד 50 םינתונ ונא .םישגרמ םיסרפב תוכזל תונמדזה ךל שי ,קיפסמ וניא ליעל ר

.http://linuxsay.com/users?periodu003dmonthly ןאכ תע לכב ליבומה םרותה תא תוארל ולכוי םישמתשמ .םכח םתירוגלא ידי לע השענ לכהו דואמ ףוקש ךילהת איה Linuxsay -ב ןוילעה םרותב הריחבה

!LinuxSay -ב ןימז הז לכ .םילודג םיסרפב תוכזל לאיצנטופ .םירחא םישמתשמל תובושת קפס .תולאשל תובושת לבק

.תיתרבח הידמ ירתאב Linuxsay תא ףתשל דפקה אנא .רתוי תובוט FOSS -ו סקוניל תויגולונכטו עדי ףתשנ ונלוכש ידכ Linuxsay -ל ףרטצהל םיתימעו םירבחמ שקב אנא ,תישומיש וא תניינעמ התוא אצומו ונלש המרופט

.רשק לע רומש .Linuxsay -מ ונהית .Tecmint -ל ןתונ התאש הכימתהו הבהאה התוא תא ונל ןתתש םינימאמ ונאו ךתכימתל הקוקז Linuxsay .יטאריפ וא רוגס רוקמ תונכותל םוקמ אלל וב תויחל רתוי בוט םוקמל םלועה