סקונילב KVM -ב Virtualbox לש VM -ב שמתשהל דציכ

.הטעמה ןושלב תכרפמ המישמ - KVM -ב תושדח תוילאוטריו תונוכמ תריצי ידי לע שדחמ ליחתהל היה ךלש רתויב םילודגה תוששחה דחא ?KVM hypervisor -מ רבעמ עצבל לקוש התא םאה<

קרא עוד →

VirtualBox - ב USB ליעפהל דציכ

.ינדי ןפואב ותוא תלעפה ןכ םא אלא לדחמ תרירבכ ךמות וניא USB -ש בל תמש ילוא ,USB -ה ןקתהב תויולת ךלש תוילאוטריווה תונוכמהו VirtualBox -ב יולת ךלש םינותנה זכרמ םא

קרא עוד →

Debian 10 -ב VirtualBox 6 תא ןיקתהל דציכ

VirtualBox היצזילאוטריו תנכות איה x86 ו- AMD64/Intel64 לש יללכה ןוישירה יאנתב חותפ דוק רצומכ ישפוח ןפואב ןימזה ,םיהובג םיעוציבו רישע הנכות ןורתפ םע םייתיב םישמתשמ םג ומכ םינוגר

קרא עוד →

הרודפב VirtualBox לש חרוא תופסות ןיקתהל דציכ

.םש רמגנ אל הז לבא .תונוש הלעפה תוכרעמ ליעפהלו תוילאוטריו תונוכמ רוציל םישמתשמל רשפאמה חותפ דוק לש חותפ דוק אוה VirtualBox ,עדוי ילוא התאש יפכ

קרא עוד →

CentOS 8 -ב VirtualBox לש חרוא תופסות ןיקתהל דציכ


.ןכמ רחאל תונקתומ םיחרואה תופסותו םיחרואה תכרעמ לע תנקתומ הנומתה ןכמ רחאל .VBoxGuestAdditions.iso הנוכמה ISO תנומת לש הרוצב VirtualBox לש חרוא תופסות םינוכמה םינקתה ילהנמו הנכו

קרא עוד →

סקונילב טנרטניאה ןפדפד תועצמאב VirtualBox לש תוילאוטריו תונוכמ לוהינל PhpVirtualBox תא ןקתה

.המישרה שארב תאצמנ (Vmware) היצזילאוטריו שוקיבב IT IT לש רתויב תובוטה תויונמוימה 10 תמישרב .ללכב IT -ו סקוניל םוחתב רתויב םינודנה םיאשונה דחא איה היצזילאוט

קרא עוד →