םהלש םידקוממה םישמתשמהו סקוניל תוצפה 10

.חומשל והשמ שי הירוגטק לכלש החיטבה סקוניל ,תוינוגרא תוביבס דעו םייתיב/םיינחל

.םהלש םידקוממה םישמתש

קרא עוד →

ןאיבד לע תוססובמה רתויב תובוטה סקונילה תוצפה 11

.רתויב תוירלופופהו Debian לע תוססובמה סקוניל תוצפהמ המכ ללוכ הז ךירדמ .דחאכ עוצקמ ישנאו הדובע ןחלוש יבבוח ברקב דחוימב ,רתויב תוירלופופה תוצפהה תחא איה ןא

קרא עוד →

סקוניל ילאקב Google Chrome תא ןיקתהל דציכ

.Kali Linux -ב Google Chrome תא ןיקתהל דציכ דמלת הז ךירדמב .דחאכ היגולונכט יבבוחו םיליגר םישמתשמ ידי לע בחרנ שומישב אצמנה ,תומרופטלפ הצוח תשר ןפדפד אוה םורכ לגוג

קרא עוד →

Kali Linux 2021.1 תונומת דרוה - ררחוש ISO ISO

Kali Linux (הארקנ רבעב BackTrack Linux ) לש ורורחש לע העידוה Kali Linux Version 2021.1 2021 ראורבפב 24 -ב. Kali Linux איה Debian- ילטיגיד ילילפ ילילפב שומישו הריד

Kali Linux לש הרידחה תוקי

קרא עוד →

Kali Linux 2021.1 תונומת דרוה - ררחוש ISO ISO

Kali Linux (הארקנ רבעב BackTrack Linux ) לש ורורחש לע העידוה Kali Linux Version 2021.1 2021 ראורבפב 24 -ב. Kali Linux איה Debian- ילטיגיד ילילפ ילילפב שומישו הריד

Kali Linux לש הרידחה תוקי

קרא עוד →

םהלש םידקוממה םישמתשמהו סקוניל תוצפה 10

.חומשל והשמ שי הירוגטק לכלש החיטבה סקוניל ,תוינוגרא תוביבס דעו םייתיב/םיינחלוש םישמתשממ .םישמתשמ לש הלודג הליהק ףיקהל ידכ םייפנכ תשרופ ,ןמז ךרואל תוצפה המכ הדילוה

קרא עוד →

Kali Linux 1.1.0 ךסמ ימוליצ םע הנקתה ךירדמ - םסרופ

.הנוכנ םישקמ תפמ תועצמאב ךלש תדלקמה תפש תא רידגהל םג ךילע היהי .רג התא ובש םוקימה תויהל רומא הז ,ךלש הנידמה םוקימ תא זאו הנקתהל המיאתמה הפשה תא רחב .4

.ןאיבד לש חותיפה ימגד לע ןיטולחל רומשל ,וישכע ילאק םשב Backtrack Linux, Backtrack לש תשדוחמ היינב איה סקוניל ילאק

.' וכו Raspberry Pi, Samsung C

קרא עוד →