רתוי םינשי םיבשחמל לקשמ תולק סקוניל הדובע ןחלוש תוביבס 6


.בוש ותוא תויחהל ידכ ןשיה בשחמב הנקתהל תולק סקוניל הדובע ןחלוש תוביבס לע רבדנ ,הז רמאמב .םהב שמתשהל ידכ םיבאשמ לש םילבגומ שמתשמ יקשממב שומישל םיקוקז םינשי םיבשחמו ,םינשי םיבשחמב םיקיזחמ ונ

[תונשי תונוכמל רתויב תובוטה סקונילה תוצפה :םג בהאתש ןכתיי]

1. LXDE

.רתיה ןיב - Peppermint Linux OS -ו Lubuntu, Knoppix, LXLE Linux, Artix ומכ תובר סקוניל תוצפהל לדחמ תרירבכ רדגומה GUI -ה קשממ אוה FreeBSD, LXDE -ו Linux ומכ סקינויל תומוד תומרופטלפ לע דובעל

LXDE, תפשב בתכנש C תיירפס םע GTK +, ומכ םיבר םילכ לש ביכר הווהמ איהו ,םינשי םיבשחמב הלעפהל דואמ הבוט הדובע ןחלוש תביבס אוה PCManFM (File Manager), LXDM (X Display Manager), םירחא םיבר םיבי

.Qt תאיציב ודקמתה םיצמאמה לכו ודרי רבד לש ופוסב ךא ,"LXQT" טקיורפ תרגסמב הרטמ התוא םהל שיש ןוויכמ וידחי ודחוא וללה םיטקיורפה ינש ,Qt תיירפסב ובתכנש םילד םיבאשמ ילעב םיבשחמ רובע GUI שדח קפס

LXDE סקוניל תוצפה תיברמ רובע םיימשרה םירגאמהמ הנקתהל ןימז.

$ sudo apt install lxde  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo dnf install lxde  [On Fedora/CentOS & RHEL]

2. LXQT

.דבכ חותיפב ןיידע ךא ,Qt תיירפסב בתכנש יפכ הבר תישיא המאתהל ןתינ ," הלקה הדובעה ןחלוש תביבס לש אבה רוד"כ הז תא םירידגמ LXQT יחתפמ ,LXDE טקיורפמ עגרכ תימשרה Qt -ה תאיצי אוה LXQT ,ליעל ונרמא

.הנקתהה ךלהמב תיפולח הדובע ןחלוש תביבסכ התוא תוקפסמ openSUSE -ו Debian ומכ תורחא תוצפה וליאו ,Fedora Linux, Manjaro LXQt edition, SparkyLinux LXQt לש Lubuntu, LXQt spin תא תוללוכ לדחמ תריר

LXQT סקוניל תוצפה תיברמ רובע םיימשרה םירגאמהמ הנקתהל ןימז.

$ sudo apt install lxqt          [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo dnf group install "LXQt Desktop"  [On Fedora/CentOS & RHEL]

3. Xfce

Xfce ל תומוד תומרופטלפל חותפ רוקמו תישפוח הדובע ןחלוש תביבס איה- Unix, ל דוגינב- LXDE, Xfce (בשחמה יבאשמב יולת הז הרקמ לכב ,בוט) ךכמ רתוי הנשי אל ךא ,םינש 5-6 תב הרמוח לע דובעל יושע הז ןכל

Xfce תפשב בותכ אוה ,1996 תנשב הנושארל ררחוש C תיירפס םע GTK + 2, ל- Xfce ולשמ םיצבק להנמ שי "Thunar" ומכ םירחא םיבר םיביכר תפסותב ,לקשמ לקו ריהמ אוהש Xfwm, Xfdesktop וכו '.

Xfce לש תודרוהה ףדמ רוקמה דוק תא דירוהל לכות ,רחא םוקמב ,ותוא אוצמל יאדכו ךלש תוליבחה להנמב ךכ לע שפח טושפ ,סונילה תוצפה תיברמ רובע םיימשרה םירגאמהמ הנקתהל םג ןימז Xfce.

Xfce סקוניל תוצפה תיברמ רובע םיימשרה םירגאמהמ הנקתהל ןימז.

$ sudo apt install xfce4          [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ dnf install @xfce-desktop-environment  [On Fedora]
$ dnf --enablerepo=epel group -y install "Xfce" "base-x" [On CentOS/RHEL]

רבח .4

MATE לש לחוימה גלזמה אוה Gnome 2.x, תירוקמה ומאכ, MATE מ רבעוה אוהש ןוויכמ םינשיה םיבשחמה בור לע תולילקב דובעי- Gnome 2.x, יחתפמ MATE רובע רוקמה דוקב םיבר םירבד וניש Gnome 2.x םימושייה תרג

MATE ה יקשמממ דחאל התוא ךפוהש המ ,תובר תוינרדומ סקוניל תוצפה רובע לדחמ תרירבכ תורדגומה הדובעה ןחלוש תוביבסמ תחא םג איה- GUI ךשומו יביטיאוטניא יפרג קשממ םע סקינויל תומוד תומרופטלפל רתויב םי

Mate סקוניל תוצפה תיברמ רובע םיימשרה םירגאמהמ הנקתהל ןימז.

$ sudo apt install mate-desktop-environment [On Debian]
$ sudo apt install ubuntu-mate-desktop   [On Ubuntu]
$ sudo apt install mint-meta-mate      [On Linux Mint]
$ sudo dnf -y group install "MATE Desktop" [On Fedora]
# pacman -Syy mate mate-extra       [On Arch Linux]

יטינירט לש הדובעה ןחלוש .5

.ולשמ חותיפ תווצ םע ןיטולחל יאמצע טקיורפ והז תעכ ךא ,KDE לש גלזמכ דלונ TDE .ילאנויצנבנוק ינחלוש םגד םיפידעמה ישיא בשחמ ישמתשמל תדעוימה ,Unix -ל תומוד הלעפה תוכרעמ רובע הרצונש לקשמ הלק הנכו

.Exe GNU/Linux -ו Q4OS רובע לדחמ תרירבכ תרדגומה הדובעה ןחלוש תביבסכ םג עיגמ הז .תונוש תורוטקטיכראו תוצפה דועו RedHat ,הרודפ ,וטנובוא ,ןאובד ,ןאיבד רובע תזורא יטינירט .השדח הרמוחב הכימתו

.ןמז ךרואל תונוש הרגמ תוסירק ןקתמו םילק םייוניש רפסמ ,תישיא המאתהל ןתינה םילמס חוורמ ,תילאוטריו תדלקמב םיעירכמ םירופיש ,(KlamAV, Komposé) םישדח םימושיי םע העיגמ R14.0.10 יטינירט לש השדחה ה

.סקוניל תוצפה תיברמ רובע םיימשרה שולישה ירגאממ הנקתהל ןימז יטינירט לש הדובעה ןחלוש

$ sudo aptitude install tde-trinity     [On Debian]
$ sudo aptitude install tde-trinity     [On Ubuntu]
$ sudo apt install tde-trinity       [On Linux Mint]
$ dnf install trinity-desktop-all      [On Fedora]

ךלשמ הדובע ןחלוש רוצ .6

.המגודכ ,דמחנ הדובע ןחלוש לבקל ידכ םירחא םילכ וא תופסות לכ םע הצור התאש תונולח להנמ לכב שמתשהל לוכי התא ,לק הדובע ןחלוש לבקל הדיחיה ךרדה אל איה תולק הדובע ןחלוש תוביבס תנקתה

  .וצרת ילואש םירחא םילכ לכ דצל (ךלש הדובעה ןחלושל דמחנ תכרעמ גצ ט'גדאג) יקנוק ,(תעכ חתפנש ןמזהו תונולחה תא גיצמה דמחנ לנאפ) 2 טניט ומכ הדובעה ןחלושל םיישומיש םילכ המכ דבלמ הצרתש תונולח להנמ

  [Linux לש רתויב םיבוטה םיחותפה תורוקמה הדובעה ןחלוש תוביבס 12 :בהאתש ןכתי]

  ?ישילש דצ תוינכות םע ךלשמ תישיא םאתומ הדובע ןחלוש תריצי לע ךתעד המו ?וילע תנקתה הנכות וזיא ?ןשי בשחמ לש םילעבה התא םאה