20.04 וטנובואב PhpMyAdmin םע LAMP תינסחמ ןיקתהל דציכ


.PHP -ו Linux, Apache, MariaDB :וב תולולכה תוליבחהמ תחא לכ לש הנושארה תואב שמתשמה רוציק אוה LAMP .םיימניד םירתא תיינבל רתויב תוצופנה הנכותה תוליבח לש בולישה איה LAMP תינסחמ

.לשמל הלמו'ג ומכ תומרופטלפ םע םימיהדמ םירתא תונבל ידכ LAMP -ב שמתשהל לוכי התא

.PHP ססובמ ירלופופ טנרטניא םושיי ,PhpMyAdmin תא ןיקתהל ךילע ,יפרג קשמממ םינותנ ידסמ תרש לש תורחא תוישומיש תולועפ עצבלו ךלש םינותנה ידסמ תא להנל ףידעמ התא םא .MySQL תפטעמ ךרד ,הדוקפה תרוש ק

.20.04 וטנובואב LEMP לש הנקתהה ךירדמ תא אורקל ךילע ,ךלש 20.04 וטנובוא רובע LAMP תנקתה שפחמ התא םא

:ןאכ ונלש םיכירדמב ןייעל ולכות ,םתנקתה אל ןיידע םא .20.04 וטנובוא תא תנקתה רבכש חינמ ךירדמה .20.04 וטנובוא תרשב PhpMyAdmin םע LAMP תא רידגהלו ןיקתהל דציכ דמלת הז רמאמב

  20.04 וטנובואב י'צאפא תנקתה :1 בלש

  .טנרטניאב םיבר םירתא תשמשמה הבחרהל ןתינו ןימא ,המצוע בר ,ירלופופ חותפ דוק םע HTTP/טנרטניא תרש תנכות איה 2 י'צאפא .1

  :אבה ןפואב לדחמ תרירבכ רדגומה תוליבחה להנמב שמתשה ,Apache2 תליבח תא ןיקתהל ידכ

  $ sudo apt install apache2
  

  ./ var/www/html/אוה ךלש טנרטניאה יצבק ןוסחאל לדחמ תרירבכ רדגומה ךמסמה שרושו .etc//etc/apache2/apache2.conf/ אוה ישארה הרוצתה ץבוקו etc/apache2/הירפסב םימקוממ Apache2 לש הרוצתה יצ

  .המלשוה (תורישכ לועפל תדעוימה) הליבח לש הנקתהה רשאכ ,תכרעמה לוחתא םע ליחתהל םהל םירשפאמו תיטמוטוא םילעפומ systemd יתוריש ,תורחא תוירקיע סקוניל תוצפהל דוגינב וטנובואב .2

  .תואבה systemctl תודוקפ תועצמאב לוחתאה תעב רשפואמו לעופ Apache2 תורישש רשאל לוכי התא

  $ sudo systemctl status apache2
  $ sudo systemctl is-enabled apache2
  

  .טוונל ידכ האבה תבותכב שמתשהו טנרטניא ןפדפד חתפ .Apache2 תרש תנקתה לש הנוכנה הלועפה תא קודבל ךילע ,ןכמ רחאל .4

  http://YOUR_SERVER_IP
  

  .ךסמה םוליצב גצומה Apache Ubuntu לש לדחמה תרירב ףד תא תוארל רומא התא

  20.04 וטנובואב MariaDB לש םינותנה דסמ תנקתה :2 בלש

  5. MariaDB םינותנה דסמ לש גלזמ אוה MySQL ןנעה תועצה בורמ קלח םג אוהו וטנובוא ללוכ סקוניל תוצפה בורב לדחמה תרירב אוהו ירלופופ םג אוה וישכע .ירלופופה.

  .האבה הדוקפה תא לעפה ,MariaDB לש םינותנה דסמו תרש תא ןיקתהל ידכ

  $ sudo apt install mariadb-server mariadb-client
  

  .ףסונ עדימל MariaDB דועית תא אורקל לוכי התא ,הרוצת יצבק הברה ךכ לכ שי ./ etc/mysql/הירפסב םירמשנ MariaDB לש הרוצתה יצבק

  .שדחמ תלעפומ ךלש תכרעמה רשאכ תיטמוטוא הלעפהל לעפומ אוהו לעופ MariaDB לש םינותנה ידסמ תורישש אדו ,ןכמ רחאל .6

  $ sudo systemctl status mariadb
  $ sudo systemctl is-enabled mariadb
  

  .MariaDB תליבח םע חלשנש mysql_secure_installation טפירקס תלעפה ידי לע ,MariaDB לש םינותנה דסמ תנקתהל םייסיסב החטבא יעצמא המכ רשפאל ךילע ,רוציי יתרשב .7

  $ sudo mysql_secure_installation
  

  .(תכרעמ להנמ וא) םינותנ סיסב סיסב לש שמתשמ תמסיס ןיא ,התע הז הנקתוה םינותנה דסמ תכרעמש ןוויכמ .החטבא תויורשפא המכ רשפאל ידכ (n) אל וא (y) ןכ לע תונעל לכות הב

  .אבה ךסמה םוליצב גצומש יפכ דחא רוציל ךירצ התא זא

   .אבה ךסמה םוליצב תניוצמה האיגשב לקתיהל בייח התא ,sudo תדוקפב שמתשמ ךניא םא .sudo םע -u תורשפאה םע mysql הדוקפה תא לעפה ,MariaDB תפטעמל תשגל ידכ .8

   $ mysql -u root -p
   $ sudo mysql -u root
   

   20.04 וטנובואב PHP תנקתה :3 בלש

   .םלועב רתויב םיירלופופה םימושייהו םירתאהמ המכ ליעפמ אוה .םירתא חותיפל רתויב תוירלופופה תונכתה תופשמ תחא איה PHP ,תויללכ תורטמל חותפ דוק םיטפירקס תפש .9

   .האבה הדוקפה תא לעפה ,PHP ןיקתהל ידכ

   $ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
   

   ./etc/php/7.2/ ב םקוממ PHP לש הרוצתה ץבוק

   .גצומש יפכ PHP תמויס שפחל לוכי התא .ךלש םושייל תושרדנה PHP תומויס המכ ןיקתהל הצרתש ןכתיי ,ךלש טקיורפל םאתהב ,ןכ ומכ

   $ sudo apt-cache search php | grep php-		#show all php packages
   

   .Zip תסיחד ילכו ןורכיזב Redis ןומטמ רובע PHP ילודומ ןיקתמ ינא ,המגודל .ותוא ןיקתהל ךתורשפאב ,ףסותה תאיצמ רחאל .10

   $ sudo apt install php-redis php-zip
   

   .םינורחא םייוניש ליחהל ידכ apache תא שדחמ ליעפהל ךילע ,PHP תמויס תנקתה רחאל .11

   $ sudo systemctl restart apache2
   

   .גצומש יפכ var/www/html/directory/טנרטניאה ךמסמ שרושל תחתמ info.php ףד רוצ .PHP םע ףותישב דבוע י'צאפא םא וקדב ,ןכמ רחאל .12

   $ sudo vi /var/www/html/info.php
   

   .ונממ אציו ץבוקה תא רומש זאו ,ץבוקב אבה דוקה תא קבדהו קתעה

   <?php
       phpinfo();
   ?>
   

   .האבה תבותכה תועצמאב טוונו טנרטניא ןפדפד חתפ ,ןכמ רחאל .13

   http://YOUR_SERVER_IP/info.php
   

   .אבה ךסמה םוליצב גצומה (ךלש תכרעמב דועו םינקתומ םילודומ ,םינימז שארמ םירדגומ םינתשמו הרוצת תורדגה) PHP -ה עדימ תא תוארל רומא התא ,דחי בטיה םידבוע PHP -ו י'צאפא םא

   20.04 וטנובואב PhpMyAdmin תנקתה :4 בלש

   14. PhpMyAdmin, עדימ ירגאמ לוהינב לפטל דעונש MySQL/MariaDB, ב תולועפ לש בחר ןווגמב ךמותה יביטיאוטניא טנרטניא קשממ םע םניחב טנרטניא-ססובמ יפרג ילכ אוה- MySQL בו- MariaDB.

   .האבה הדוקפה תא לעפה ,PhpMyAdmin תא ןיקתהל ידכ

   $ sudo apt install phpmyadmin
   

   .לדחמה תרירב תורשפא ,י'צפאב שמתשהל ידכ Enter לע ץחל .PhpMyAdmin תלעפהל יטמוטוא ןפואב ורידגהל שיש טנרטניאה תרשב רוחבל שקבתת ,הליבחה תנקתה ךלהמב .15

   .האבה היחנהב ןכ רחב ,dbconfig-common הליבחה םע PhpMyAdmin רובע םינותנ דסמ רידגהל ידכ .וב שמתשהל ליחתהל לכותש ינפל םינותנ דסמ רידגהלו ןיקתהל PhpMyAdmin לע ,ןכ ומכ .16

   .MariaDB םינותנה דסמ תרשל םשריהל ידכ PhpMyAdmin רובע המסיס רוצ ,ןכמ רחאל .17

   .PhpMyAdmin םע הדובעל Apache2 לש הרוצת תרדגהל שמשמה ,etc/phpmyadmin/apache.conf/ אוה ףסונ בושח הרוצת ץבוק .etc/phpmyadmin/config.inc.php/ אוה ולש ישארה הרוצתה ץבוקו etc/phpmyadmin/-ב ם

   .םינורחאה םייונישה תא ליחהל ידכ Apache2 תוריש תא שדחמ לעפהו Apache2 רובע phpmyadmin.conf הרוצתה יצבק תא לעפה ןכמ רחאל .etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf/ לא etc/phpmyadmin/apache.

   $ sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
   $ sudo a2enconf phpmyadmin.conf
   $ sudo systemctl reload apache2.service
   

   .תרשה לש לעופב IP -ה תבותכב SERVER_IP תא ףלחהו ,http:// SERVER_IP/phpmyadmin לא רובע ןפדפדב .19

   http://SERVER_IP/phpmyadmin
   

   .רבחתהל ידכ phpmyadmin המסיסהו שמתשמב שמתשהל לכות ,קחורמ שרוש שמתשמ לש הסינכ תתבשה םא .שמתשמה תמסיס תא ןזהו ,יהשלכ הרדגה ךל שי םא ,MariaDB לש רחא שמתשמל וא ,ולש המסיסהו שמתשמה םשל שרוש ןזה

   .' וכו תואשרה ,םישמתשמ ,םיסקדניא ,םירשק ,תודומע ,תואלבט ,םינותנ ידסמ לוהינל וב שמתשה .PhpMyAdmin לש םינווחמה חול תא הארת הסינכה רחאל .20

   .20.04 וטנובואל עגונב LAMP יבשחמל רושקש רחא אשונ לכ וא הז ךירדמ יבגל הלאש לכ לואשל ידכ בושמה ספוטב שמתשה .הזה ךירדמה ףוסל ונתוא איבמ הז

כל הזכויות שמורות. © Linux-Console.net • 2019-2022