ךלש תפטעמה םיטפירקסב האלול דע שמתשהל דציכ


.םיוסמ יוטיב םיכירעמ רשאכ דוק שוג לע רוזחל איה םתרטמ תילנויצקנופו תיריבחת הניחבמ הנוש האלול לכש דועב .האלול תויצקורטסנוק שולש םה דעו ,ןמזב ,ךשמב bash ב

.ךפהה תא השוע האלול דעו ןוכנ יוטיבהש ןמזב דוקה שוג תא הליעפמ האלול דועב .ןמז תאלולמ ךפהה קוידב הז .ןוכנ אלכ ךרעומ יוטיבהש דע דוק שוג עוציבל שמשמ האלול דע

until [ expression ]
do
	code block
	...
	...
done

.ריבחתה תא רובשנ ואוב

  .תואבה תואמגודה תרזעב ךלש תפטעמה םיטפירקסב האלול דע שמתשהל דציכ דמלת הז רצק רמאמב

  םיטפירקסב תיפוסניא האלול רוצ

  .תעל תעמ טירסתה תא ריבעתש הנישב שמתשהל הסנ תויפוסניא תואלול תומדל הסנמ התאשכ .יוטיבכ יוגש טפשמ תועצמאב תיפוסניא האלול רוציל לוכי התא

  count=0
  until false
  do
  	echo "Counter = $count"
  	((count++))
  	sleep 2
  done
  

  תחא הרוש תורהצה רוצ

  .טפשמ לכ םייסל ידכ (;) קיספ-הדוקנב שמתשהל ךילע ןאכ .תחא הרושב ךא ונלש הנושארה תיפוסניאה האלולה תמגודל ההז הז .הטמלש דוקב ןנובתה .תחא הרושב האלול תורהצה רוציל ןתינ

  # until false; do echo "Counter = $count"; ((count++)); sleep 2; done
  

  ךשמהו הקספה תרהצה םע המירזה תא הנש

  .האלולב האבה היצרטיאה תא ליחתתו תיחכונה היצרטיאה לע גלדת ךשמה תרהצה וליאו האבה הרהצהל הטילשה תא ריבעתו האלולהמ אצת הקספהה תרהצה .האלול ךותב תורהצהב ךישמהלו הקספהב שמתשהל לוכי התא

  .10- מ הלודג וא הווש הריפסה רשאכ תרבשנ האלולה ,המוד ןפואב .האלולה ףוג ראש לע גלדתש האבה היצרטיאל ץופקת ךשמה הרהצה שמחל הווש הריפסה רשאכ ןאכ .תיפוסניא האלול אמגוד התואב שמתשמ ינא

  count=0
  until false
  do
   ((count++))
   if [[ $count -eq 5 ]]
   then
    continue
   elif [[ $count -ge 10 ]]
   then
    break
   fi
   echo "Counter = $count"
  done
  

  .ונב ךומתל וכישמהו אורקל וכישמת זא 'דע' בורקב ףסונ ןיינעמ רמאמ םע םכתא סופתנ ונא .הז רמאמ רובע הז והז