סקונילב דומע תדוקפב שומישל תונוש םיכרד


.יל ליעות "הדומע"\הדוקפהש ןמזה הז .CSV -ה ץבוקב םינותנה תומלש תומיאל תילאוזיו ךשומ וניא ילש טלפה ,CSV טמרופב טלפה תריציו יוקינ רחאל .םינותנה דסמל ףוחדל ידכ CSV טמרופל ותוא רימהל ךירצ ינא

.util-linux תליבחמ קלח איה הדומעה תדוקפ .ךלש רוקמה ץבוק הנבמ לע ססבתהב (תודשו תורוש) תודומע טמרופל ךלש טלפה תא בצעל לוכיש טושפ רזע ילכ איה הדומעה ,תוטושפ םילימב ."תודומע תמישר"\הדומעה תד

.ךכ לע רתוי תעדל ידכ םיגאבה חודב תרחא תגהנתמ הדומעה תדוקפ איה ןאכ ןייצל שיש הבושח הדוקנ

$ dpkg -S $(which column)

.util-linux הליבחה תסרג תא םג גיצת וז הדוקפ .האבה הדוקפה תא לעפה ,הדומעה תסרג תא קודבל ידכ .CentOS 7 -ל וטנובוא ןיב תונוש תויורשפא גיצאו CentOS 7 -ב שמתשמ ינא ,המגדה תורטמל

$ column --version # will not work in Debian/ubuntu

.תואבה תודוקפה תלעפה ידי לע util-linux לש הסרגה תא קודבל םג לוכי התא

$ rpm -qa | grep -i util-linux  # Redhat,Centos,Fedora,Amazon Linux
$ dpkg -l | grep -i util-linux  # Ubuntu

.ולש תויורשפאה תא ןוחבלו רבגה ףד היהי וב ליחתהל בוט םוקמ הדומעה הדוקפב שומישה ינפל

$ man column

יאלבט טמרופב ץבוקה ןכות תמישר

.טלקה ץבוקכ etc/passwd/שמתשמ ינא . -t לגדה םע דחי טנמוגראכ ץבוקה םש תרבעה ידי לע הלבט רוציל הלוכי הדומעה תדוקפ

$ column -t /etc/passwd

.תישיא םאתומ דירפמ תרבעה ידי לע וז תוגהנתה לטבל ןתינ .הלבט תריצי תעב לדחמה תרירב דירפמכ חוור תובישחמ תודומע .קדוצ התא !ןכ .הרזומ תואריהל היושע הקופתהו וניפיצש המ אל הזש בושחל םייושע םתא ,ל

תישיא םאתומ הדידמ דמ

.etc/passwd/ץבוק לוציפל דירפמכ \":” -ב שמתשנ תעכ .דירפמ וירחאו -s לגדב שמתשה תישיא םאתומ דירפמ תריציל .ןתיא דובעל תויורשפא לש בחר ןווגמ ךל םינתונ תישיא ם

$ column -s ":" -t /etc/passwd

.תינדמח תויהל אל התנוש -s תורשפא 2.23 הסרג util-linux -מ .הפי תינבומו תבצועמ הלבטה םש ,ליעלש הנומתב ןנובתה

.תחא הלימכ תובורמ תוכומס םילימל סחייתת וטנובואב (bsdmainutils) תודומע תדוקפש איה ךכל הביסה .תינדמח היהת האצותהו וטנובואב הדוקפ התוא תא לעפה תעכ

$ column -s ":" -t /etc/passwd

. -n לגדב שמתשה וז תוגהנתה לע רבגתהל ידכ

$ column -t -s ":" -n /etc/passwd       # Only on Debian/Ubuntu

םיצבקה טלפב םינבל םיקיר םיווקמ םלעתה

.הזה טלקה ץבוק םע רבעב ונישעש יפכ הלבט רוצינ ואוב וישכע .הרוש לכ ןיב הקיר הרוש יתפסוהו CSV טמרופב ילש טלקה ץבוק תא האר .הנממ תמלעתמ לדחמ תרירבכ הדומעה תדוקפ ,טלקה ץבוקב תוקיר תורוש ךל שישכ

$ column -t -s ";" dummy.txt

.תוקיר תורושמ םימלעתמ ,הלבט רוציל הסנמ ינאשכו םיקיר םיווק ליכמ dummy.txt ילש טלקה ץבוק תא תוארל לוכי התא ליעלש הנומתהמ

. -e לגד תרבעה ידי לע וז תוגהנתה ףוקעל תורשפא שי (bsdmainutils) הדומעל ךא .הדומעה תדוקפ לש "bsdmainutils/util-linux"\תסרג רובע לדחמה תרירב תוגהנתה יהוז :הרעה

$ column -e -t -s "," dummy.txt    # Only on Debian/Ubuntu

.םיקירה תורושהמ םימלעתמ אלו יוארכ תבצועמ הלבטהש תוארל לוכי התא ,ליעלש הנומתהמ

םיצבק טלפ דירפמ

.(bsdmainutils) הדומעב טלפ דירפהל תורשפא ךל היהת אל . -o לגדה תרבעה ידי לע וז תוגהנתה לטבל ןתינ .טלפ ידירפמכ ושמשי םינבל םיחוור ינש ,לדחמ תרירבכ

$ column -t -s "," -o "||" dummy.txt	# Only on Rhel based distro

תודומעל םיצבק תורוש תרמה

.ךלש CSV -ה ץבוק רובע תרתוכל התוא רימהל זאו הדומע וא awk הדוקפה ךרד םיוסמ הדש סופתל ךירצ התא רשאכ תישומיש דואמ הנוכת וז .הדומעה תדוקפ לש ubuntu -ב םגו rhel תואסרגב םג ההז וז תוגהנתה .תודומ

$ column -x fillcols.txt

. -x לגד תרבעהל ההז היהת תוגהנתהה םהשלכ םילגדב שמתשהל ילבמ הדומעה תדוקפ תא ץירמ התא רשאכ

תודומע לדוג אצמ

.ףוסמב גצוי הלבטה לדוג ,דהה תדוקפב שמתשה לדוגל םאתהבו ךלש ףוסמה לדוג תא ררבל ידכ ($COLUMNS) יתביבס הנתשמב תשמתשמ הדומעה

$ echo $COLUMNS

.ףוסמה לדוג תא םינשמ ונא רשאכ הלבטה תא הסיפדמ הדומעה ובש ןפואב לדבהה תא תוארל לוכי התא .הדומעה תדוקפ תא בוש יתלעפהו 114 ל רדגומ היה $COLUMNS -ש ךכ ילש ףוסמה לדוג תא יתיניש

$ column -t -s ":" /etc/passwd | head 5

.תורעהה ףיעסב ותוא קפס אנא ,בושמ ךל שי םא .הז רמאמ רובע הז והז