18.04/20.04 וטנובואב PHP 8.0 ןיקתהל דציכ


.PHP לע תוססובמ Magento -ו WordPress, Drupal ומכ תוירלופופ CM תומרופטלפ ,השעמל .םיביגמו םיימניד םירתא חותיפ תעב הריחבה תפש וז .תרשה דצב רתויב תוצופנה תונכתה תופשמ תחא איה PHP -ש ןועטל ןתינ

.תואיגשב תויבקעו לופיטב םירופישו JIT ,המאתה יוטיב ,null safe operator ,םשב םיטנמוגרא ,דוחיא יגוס ןוגכ תויצזימיטפואבו תושדח תונוכתב האגתמ אוה .2020 רבמבונב 26 -ב ררחוש אוה .PHP 8.0 איה PHP

.18.04/20.04 וטנובואב PHP 8.0 תנקתהב ךתוא החנמ הז ךירדמ

הז דומעב

  PHP 7.4 ה תסרג איה- PHP לש הנורחאה הסרגה תנקתהל .וז הכרדה תביתכ ןמזב 20.04 וטנובוא ירגאמב לדחמ תרירבכ תרדגומה PHP, ה ירגאמב שמתשנ ונא- Ondrej PPA. תואסרג רפסמ ליכמ הז רגאמ PHP תופסותו PHP.

  .גצומש יפכ תולת המכ ונקתהו וטנובוא לש תכרעמה תוליבח תא ןכדענו ואוב ,תישאר לבא

  $ sudo apt update
  $ sudo apt upgrade
  $ sudo apt install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common
  

  .Ondrej לש PPA -ה תא ףסוה ,ןכמ רחאל

  $ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
  

  .רגאמה תפסוהב ךישמהל ידכ ENTER לע ץחל ,שקבתתשכ

  .PPA -ב שמתשהל ליחתהל ידכ תכרעמה ירגאמ תא ןכדע ,ןכמ רחאל

  $ sudo apt update
  

  .גצומש יפכ Apache -ה לודומ םע PHP 8.0 תא ןקתה ,Apache טנרטניאה תרש תא ליעפמ התא םא

  $ sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0 
  

  .לודומה תא ליעפהל ידכ Apache לש טנרטניאה תרש תא שדחמ לעפה ,ןכמ רחאל

  $ sudo systemctl restart apache2
  

  :תושרדנה תוליבחה תנקתהל הטמל הדוקפה תא לעפה ,PHP-FPM םע Apache לש טנרטניא תרשב שמתשהל ךנוצרב םא

  $ sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
  

  :תואבה תודוקפה תלעפה ידי לע ותוא לעפה ,לדחמ תרירבכ לעפומ וניא PHP-FPM -ש ןוויכמ

  $ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
  $ sudo a2enconf php8.0-fpm
  

  .ףקותל וסנכיי םייונישהש ידכ Apache לש טנרטניאה תרש תא שדחמ לעפה זאו

  $ sudo systemctl restart apache2
  

  .PHP יצבק דוביעל PHP-FPM תנקתה אוה טוקנל רתויב ץלמומה דעצה ,Nginx תנקתה םע PHP 8.0 -ב שמתשהל רחבת םא

  :האבה הדוקפה תועצמאב PHP-FPM -ו PHP ןקתה ,ןכל

  $ sudo apt install php8.0-fpm
  

  :גצומכ תאז תמאל לוכי התא .תיטמוטוא ליחתהל רומא PHP-FPM תוריש

  $ sudo systemctl status php8.0-fpm
  

  :גצומכ תרשה עטק ןוכדע ידי לע ךלש Nginx -ה תרש תמיסח תא רדגה ,PHP יצבק דבעי Nginx -ש ידכ

  server {
  
    # ... some other code
  
    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;
    }
  }
  

  .ףקותל וסנכיי םייונישהש ידכ Nginx טנרטניאה תרש תא שדחמ לעפה ,ףוסבל

  $ sudo systemctl restart nginx
  

  :אבה ןפואב ןתוא ןיקתהל ןתינו תוליבחכ תומייק הלא תובחרה .PHP לש תוילנויצקנופה תא תוביחרמה תוירפס ןה PHP תומויס

  $ sudo apt install php8.0-[extension-name]
  

  .MySQL -ו SNMP, Memcached תובחרה תא תנקתמ ןלהלש המגודה ,המגודל

  $ sudo apt install php8.0-snmp php-memcached php8.0-mysql
  

  :הדוקפה תא לעפה ,תנקתומה PHP -ה תסרג תא רשאל ידכ

  $ php -v
  

  :גצומכ var/www/html/-ב המגודל php ץבוק רוציל ךתורשפאב ,ףסונב

  $ sudo vim /var/www/html/info.php
  

  .ץבוקה תא רומשו תואבה תורושה תא קבדה

  <?php
  
  phpinfo();
  
  ?>
  

  .גצומש יפכ תרשה לש IP -ה תבותכב ןייעו ךלש ןפדפדל רובע ,ףוסבל

  http://server-ip/info.php
  

  .טנרטניאה ףד תא גיצהל רומא התא

  .הכרבב לבקתי ךלש בושמה .Nginx לש וא Apache לש טנרטניאה יתרשב תוחונב ותוא בלשלו PHP 8.0 תא ןיקתהל ולכות תעכש םיווקמ ונא