סקונילב RAM ןורכיז ידמ רתוי ךורצל PHP-FPM -מ עונמל דציכ


.בחרנו םיהובג םיעוציב לעב PHP FastCGI לש יפולח םושיי אוה (FastCGI Process Mana

.סקונילב LEMP Stack תרדגהל םיישומישה םיכירדמה ןלהל

  .(תכרעמה רוטינ ילכ - םיטבמ) אבה ךסמה םוליצב ןיוצש יפכ ,RAM -ה בור תא הלכא RAM: PHP-FPM ןורכיזב הלד תכרעמהש וניליג .תרשל הסינכב ביגהל וקיספה רבד לש ופוסבו םייטאל וכפה ונלש LEMP טנרטניאה יתר

  $ glances
  

  .הלעמו 50%- ב PHP-FPM לש ןורכיזה תכירצ תא תיחפהל דציכ דמלת הז ךירדמ ףוסב .סקונילב (RAM) ךלש תכרעמה ןורכיז לכ תא וא ידמ רתוי ךורצל PHP-FPM -מ עונמל דציכ הארנ הז רמאמב

  PHP-FPM ןורכיזב שומישה תא תחפה

  .הכירבה תרוצת ץבוקב PHP-FPM לש ןורכיזה תכירצ תא תיחפהל ידכ וב םימיוסמ םיטביהו PHP-FPM םיכילהתה להנמ תא שדחמ רידגהל ונילע יכ וניליג ,טנרטניאב רקחמ תכירע רחאל

  .(הטנמ/ןאיבד/וטנובואב ) etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf/ וא (CentOS/RHEL/Fedora -ב) etc/php-fpm.d/www.conf/ תבותכב אצמנ ולש הרוצתה ץבוקו www אוה לדחמה תרירב רגאמ

  $ sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf       [On CentOS/RHEL/Fedora]
  $ sudo vim /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf  [On Ubuntu/Debian/Mint]
  

  .ןהילע תורעהה תא לטבל ךילע ,ןהילע תורעהש תוארוה יבגל .ךלש שומישה הרקמל םיאתיש ךכ ןכרע תא רדגהו תואבה תוארוהה תא אצמ

  pm = ondemand
  pm.max_children = 80
  pm.process_idle_timeout = 10s
  pm.max_requests = 200
  

  .תינמז וב םייחב תויהל םילוכיש םידלי לש יברמה רפסמה תא הרידגמה pm.max_children ללוכ ,תורחא תוארוהל םאתהב ימניד ןפואב רדגומ (דלי יכילהת) םידליה רפסמ רמולכ ,תימניד איה לדחמה תרירב תטיש .דליה

  .קרס ךילהת גורהי וירחאלש תוינשה רפסמ תא רידגמה pm.process_idle_timeout -ו pm.max_children לע ססבתהב ורבחתי תושדח תושקב רשאכ קר תעצבתמ דלי יכילהת .השירד יפ לע םירצונ אלא ,הלעפהה תעב דלי יכי

  .ישילש דצ תוירפסב ןורכיז תופילד תפיקעל ךרדכ םג שמשל לוכי הז רטמרפש בל םיש .שדחמ הצרשהה ינפל עצבל ךירצ דלי ךילהת לכש תושקבה רפסמ תא רידגמה pm.max_requests רטמרפה תא רידגהל ונילע ,ביבח ןורחא

  .PHP-FPM ץירהל רתוי הבוט ךרד :הינפה

  .הטמלש בושמה ספוט תועצמאב ונילא עיגה ?תולאשל וא הז אשונל תורושקה ףתשל תובשחמ ךל שי םאה .ונלש תרשב רדסב תעכ RAM -ב שומישה יכ בל יתמש ,ליעל הלא תורוצת עוציב רחאל