5 קלח - Java תלוספקו תונכת לש םימצע החנומ השיג


.תוטישב תונוכתכ םינותנ ליכמה ,"םיטקייבוא"\גשומה לע תססובמ םיטקייבואה החנומ תונכתה תפש .םימצע החנומ תונכת תפש איה הווא'גש םתעדי (ןכ ינפל דועו) וזה הרדסה תליחת זאמ

.ולש עפומה הנתשמ רובע ידוחיי ךרע תויהל לוכי הקלחמ לש עפומ לכל .עפומ תוטישו םינתשמ ידי לע םיגצוימה תוגהנתהו בצמ שי הווא'גב טקייבוא לכל

,המגודל

.עפומ הנתשמ יכרעב תשמתשמ ןאכ הטישה .הבצמ לע תלעופה תוגהנתה - רתוי בר עדי שרוד וטנ'ג תא וניקתהש תונוכמ לוהינ יכ רורב ,ןכ ומכ .4GB RAM םע Gentoo תא ןיקתהל הלוכי B הנוכמ וליאו 8GB RAM הל שיו

.עפומ הנתשמ ותואל הנוש ךרע תויהל לוכי םיוסמ גוסמ טקייבוא לכל .לועפל וילע ךיאו תעדל ךירצ טקייבואה המ ךלש התיכל רמואש רדהמ ומכ גהנתמ התא לעופב ,התיכ בתוכ התאשכ .הזה גוסהמ ץפחל ךפוה אוה ,התיכ

.תרחא םיגהנתמ םלוכש ןכתיי ךא ,הטיש התוא תא שי רועיש לש הרקמ לכל

.הלעפה תכרעמ תיירוגטק ,הלעפה תכרעמ גוס ,הלעפה תכרעמ םש םהש עפומ ינתשמ 3 שי הלעפהה תכרעמ תתיכב

.םירקמה ינשב ההז ראשנ ,הטישה דוק .וטנ'גל לוחתא רחא עפומב וליאו ןאיבדל לוחתא ,דחא עפומב() לוחתא םאש ךכ .הרקמ ותוא רובע הלעפהה תכרעמ םש ידי לע תגצוימה תחא הלעפה תכרעמ תלחתאמ () לוח

Void Boot() 
	{
	bootloader.bootos(OS_Name);
	}

.ךלש הטישל םיכרע ריבעהל לוכי התא . main() תטיש רחאל שממ לועפל הליחתמ תינכותהש ךכל עדומ רבכ התא

:כ לוחתאה תעב ליחתהל םיתוריש וליא הלעפהה תכרעמ ךל רמול ךנוצרב ,המגודל

You are already aware that the program starts to execute just after the main() method. You can pass values into you method. For example you would like to tell you OS what services to start at boot as:
OS.services(apache2);

.רטמרפ תחקול הטיש םא רטמרפ םע םיכרע ריבעהל בושח .הטיש ךותב םשו גוס םע הנתשמב שמתשהל לוכי התא .םינועיט ארקנ תוטישל ריבעמ התאש המ

OS deb = debian();
deb.reboot(600);

:ומכ טושפ ,םולכ ךל הריזחמ אל איהש רמואש המ ,קיר הריזחמ דימת הטיש וניאר וישכע דע .הטישל ןועיטכ (תוינש 600 רחאל שדחמ לוחתא תנוכמ) 600 ךרעה תא הריבעמ הלעפהה תכרעמב לוחתאה תטיש ןאכ

void main()
	{
	…
	…
	}

:ומכ תושעל טושפ לוכי התא .םינוכנ אל םיגוס ךל ריזחי אל ךלש רדהמהו הצור התאש המ תא קוידב לבקל ךלש רדהמהמ שקבל לוכי התא תאז םע

int Integer()
	{
	…
	…
	return 70;
	}

.םיאתהל דימת רטמרפה גוסלו הנתשמה גוסל בל םיש .םיחוכיוול ותחילשו רטמרפ תוטיש יתשל האירק ידי לע תאז תושעל לוכי התא .הטישל דחא ךרע ךרעמ רתוי חולשל לוכי התא

void numbers(int a, int b)
	{
	int c = a + b;
	System.out.print(“sum is” +c);
	}

.לוחתא עצבל שיש ךרעה תא עדוי ךניא רשאכ .1

int a;
float b;
string c;

.לחתאל ךרעה תא םיעדוי רשאכ .2

int a = 12;
float b = 11.23;
string c = tecmint;

.םהיניב לידבהל דואמ קד וק שי םלוא ,םיימוקמ םינתשמ םע תובורק םיתיעל םילבלובמ םיעפומ םינתשמ :הרעה

.הטישב םירהצומה םיימוקמ םינתשמל דוגינב הקלחמ ךותב םיזרכומ עפומ ינתשמ .3

.ולוחתא ינפל ימוקמ הנתשמב שמתשתu200bu200b םא האיגש לע חוודי רדהמה .םהב שמתשהל היהי ןתינש ינפל לוחתא עצבל םיימוקמה םינתשמה לע ,עפומ ינתשמל דוגינב .4

סומיכ

.יביטקלס ןפואב ,םהלש תוטישהו םינייפאמה תא ריתסמו םיטקייבוא ביבס ריק תריצי ידי לע ירקמ קזנ ינפמ םידוק לע הנגמו הקלחמ ידי לע תכמתנ היצלוספקנא .דיחי ביכרל תויצקנופו םינותנ דגאל תרשפאמה םיטקיי

?השוע הז ךיאו ?השוע הזש המ ?היצלוספקנא יהמ עדתש קיפסמ וישכעל ןוכנ .שרדנ רבדה רשאכ ןוכנה ךירדמב םיטרפב היצלוספקאה תא ביחרנ

.בושמה לע ונל עדוה םסרפו הרדסה תא בהוא התא םא .וילע דבוע ינאש ןמזב הווא'גל ךלש ןושארה טקייבואה תא ךופהו הווא'גב םיטקייבואו Java לש וז הרדס תקלחמ לש אבה קלחל רבוחמ ראשיה .התע תעל לכה הז