1 קלח - Citrix Xenserver 6.5 לש הרוצתו הנקתה


.המכ וא דחא יזיפ תרשב םייגול םיתרש רפסמ תוליעיב ליעפהל תולוכי תורבח המצוע יבר הדובע תונחת/םיתרשב שומישב םניאש םיבאשמ ףונימ ידי לע טושפ .יזיפ חטש לש תוחפ וא תוהז תויומכב רתוי הבר תוילנויצ

.Xen -ה יבג לע ולעפויש היצזילאוטריווה תרשה ירקמ לכל םיבאשמ להנמכ שמשמו יזיפה תרשל ןקתומ אוה רמולכ "תכתמ-ףושח hypervisor"\ארקנ Xen hypervisor -ה .ירלופופה Linux Xen -ה hypervisor -ב שמתשמ

.XenServer -ב תכתמ לש ילמשחה חקפמה לע לכתסי הז םיוסמ רמאמ ךא ,םהלש תונורתיה תאו םמוקמ תא שי םיחקפמה יגוס ינשל .חראתמ hypervisor ללכ ךרדב הנוכמ hypervisor לש הז גוס .Virtualbox םושיי ךותב ת

:םיאבה םיאשונב קוסענ ,םירמאמ 5 תב וז Citrix Xenserver תרדסב

.ליעל תורדסב ןודנש יפכ Xen Orchestra -ו XenCenter םע XenServers לוהינ ןכו XenServer -ב תוילאוטריו תונוכמ תריצי ,XenServer םוגיא ,תוילאוטריו תונוכמל םילאוטריו ןוסחא ירגאמ תפסוה ךרד רובעי הז

   .הנקתהה ךילהתב ליחתנ ואוב זא יבכוכ XenServer תויהל ןכומ הזה תרשה לכה ךסב

   Citrix Xenserver 6.5 ךירדמ תנקתה

   .סקוניל תכרעמב 'wget' תורישה ילכב שומיש וא הלעמלש רושיקב רוקיב ידי לע תולקב תאז גישהל ןתינ .XenServer ISO -ה ץבוק תדרוה אוה הנקתהב ןושארה בלשה .1

   # wget -c http://downloadns.citrix.com.edgesuite.net/10175/XenServer-6.5.0-xenserver.org-install-cd.iso
   

   .קזבה ןנוכל ISO -ה תא קיתעהל ידכ 'dd' תועצמאב וא רוטילקתל ISO -ה תא בורצ תעכ

   # dd if=XenServer-6.5.0-xenserver.org-install-cd.iso of=</path/to/usb/drive>
   

   .Citrix XenServer לש האלפנה תילוחתאה הזתה ידי לע וינפ תא לבקל שי ,חלצומה לוחתאה רחאל .הידמל התוא לחתאתו ןקתוי XenServer -ש תכרעמל הידמה תא סנכה תעכ .2

   .הפש תריחב קפסל שמתשמהמ שקבי ןושארה ךסמה .XenServer תנקתהל שמתשמה תא ליחתאי הז .לוחתאה ךילהתב ליחתהל ידכ Enter לע ץחל טושפ הז בלשב .3

   ."רושיא"\לע ץוחלל חוטבש ךכ ,הנוכמל XenServer תא ןיקתהל הז ,הז יפיצפס הרקמב .ךרוצה תדימב הרמוחל םיפסונ ןקתה ילהנמ ןועטל תורשפא קפסל ןכו וז הידמל לוחתאה תביס תא רשאל שמתשמהמ שקבמ אבה ךסמה

   .Enter לע ץחלו "EULA לבק"\רותפכל ןמסה תא זזה תדלקמה ץח תועצמאב תרחא ,הרקמ לכב רומא התאש יפכ ,ןיינעה לכ תא אורקל ססהת לא .בייחמה (הצק שמתשמל ןוישיר םכסה) EULA -ה איה האבה היחנהה .5

   .XenServer ןקתומ וב םוקמה איה תרשב RAID -ה תנקתה וז המגודב .הנקתהה ןקתה תא שקבמ אבה ךסמה .6

   ."רושיא"\ןצחלל תינושלו XenServer תנקתהל חישקה ןנוכה תריחב דיל אצמנ (*) תיבכוכה ותש אדוו .הקד האצקהב ךרוצ ןיא ,הז ךירדמ רובע "sda - 556 GB [IBM ServeRAID-MR10k]" -כ תפקתשמ RAID -ה תכרעמ

   ."תימוקמ הידמ"\תורשפאב רוחבל דפקה ,CD/DVD/USB םע ימוקמ ןפואב לוחתאה ןיקתמש ןוויכמ .הנקתהה יצבק תא רתאל שמתשמהמ שקבי אבה ךסמה .7

   .לעפי XenServer -ש רחאל רתוי רחואמ הסוכת ךא ,הז בלשב ןקתות אל תונימזה תומילשמה תוליבחהמ תחא ףא ,הז ךירדמ רובע .הנקתהה ןמזב (SP) תומילשמ תוליבח ןיקתהל רשפאמ אבה בלשה .8

   .קסידמ תוקד 3- כ הכרא הז הקידב תרשב הקידבה לכה ךסב .תישיא הריחב אוה ךא בוט ןויער הז יללכ ןפואב .םימוגפ םניא הנקתהה תנקתה יעצמא יכ אדוול ןיינועמ שמתשמה םא לאשי אבה ךסמה .9