3 קלח - לוכשאל לשוכ תפסוהו רודיג


.תושורדה תורוצתה עוציב רחאל cluster.conf הארנ דציכ ונדמל ןכ ומכ ,לוכשאל םיתמצ ףיסוהלו לוכשא רוציל ,לוכשא ןיקתהל דציכ ונד ,םימדוקה םיכירדמה ינשב

.ונלש ךרעמב םתוא רידגהל דציכו failover ,רודיג הז המ לע רבדנ ונא ,תולוכשאה תורדס לש הזה ישילשה קלחב ,םויה

.ןולשיכו רודיגב הנווכה המ הארנ ואוב לכ םדוק

.לוכשאב םיפתושמה םיבאשמה לע ןגהל ידכ רדג ףיסוהל םילוכי ונא ןכל .םינרכנוסמה םיבאשמה תא חיטבהלו ןגהל תנמ לע לוכשאהמ לוקתה תרשה דודיב אוה רודיג הז הרקמב זא .תמיוסמ ןמז תדוקנב רתוי וא דחא תמוצ

.ןולשיככ שמתשהל לכונ םהב (םיהז טרפמו םינותנ םע םיתרש ינש םנשי תעכ) רחא תרשל םינותנה תא לפכשל םילוכי ונא הז הרקמב .החונמ ןמז אלל לעופו תרשה לע רומשל ידכ ןוגראל םיקוקז ןיינעה ילעב םתואש ןוגר

.ישארה תרשל םרגנש ךומנה ןמזה קרפ תא ווחי אל םישמתשמה ,וז הטישב .ןושארה תרשה ידי לע ונתינש םיתורישה תא קפסיו סמועה לע טלתשי ,ןולשיככ ונרדגהש ינשה תרשה ,דרוי םיתרשה דחא ,הרקמ לכב

:ןאכ וז תולוכשא תרדס לש 02 קלחו 01 קלח לע רובעל ולכות

  .םיתמצכ םירחא םיינשו תולוכשא תרשכ שמשמ ןושארה תרשה ,וז הרדגה ךרוצל םיתרש השולשב םישמתשמ ונחנאש ,םינורחאה םירמאמה ינשב ונלש הקידבה תביבס תרדגה אשונב ונד רבכש יפכ

  Cluster Server: 172.16.1.250
  Hostname: clserver.test.net
  
  node01: 172.16.1.222
  Hostname: nd01server.test.net
  
  node02: 172.16.1.223
  Hostname: nd02server.test.net  
  

  תולוכשא תרשל תורדג ףיסוהל דציכ :1 בלש

  .תודוקפ יתשל ךשמהב שמתשא ךכ םשל ,תולוכשאה תרשב רודיג רשפאל ונילע תישאר .1

  # ccs -h 172.16.1.250 --setfencedaemon post_fail_delay=0
  # ccs -h 172.16.1.250 --setfencedaemon post_join_delay=10
  

  .הדוקפב יתשמתשה ןהב תויורשפאה תורדגה ןלהל .לוכשאל תורוצתה תא ףיסוהל ידכ ccs הדוקפב םישמתשמ ונא תוארל ןתינש יפכ

   .רדג רישכמ ףיסוהל ידכ הטמל הדוקפה תא עצבנ ,ונלש לוכשאל רדג ןקתה ףיסונ ואוב וישכע .2

   # ccs -h 172.16.1.250 --addfencedev tecmintfence agent=fence_virt
   

   .רדג ןקתה תפסוה רחאל cluster.conf ץבוקה הארנ ךיאו הדוקפה תא יתעציב ךכ

   .ילש הנקתהה ךרוצל VM יבשחמב שמתשמ ינאש ןוויכמ fence_virt -ב יתשמתשה .רדג רישכמ רוציל ידכ שמתשהל לוכי התא רדג לש גוס הזיאב תוארל ידכ הטמל הדוקפה תא עצבל לוכי התא

   # ccs -h 172.16.1.250 --lsfenceopts
   

   רדגה רישכמל םיתמצ ינש ףסוה :2 בלש

   .םיחראמ וילא ףיסוהלו רצונש רדגה רישכמל הטיש ףיסוהל ךלוה ינא וישכע .3

   # ccs -h 172.16.1.250 --addmethod Method01 172.16.1.222
   # ccs -h 172.16.1.250 --addmethod Method01 172.16.1.223
   

   .ילש cluster.conf תאו תוטיש יתפסוה דציכ ןלהל .ךלש הנקתהב ךל שיש םיתמצה ינש רובע ןכ ינפל תרציש תוטישה תא ףיסוהל ךילע

   ."tecmintfence"\רמולכ ונרציש רדגה רישכמל ,םיתמצה ינש רובע םתרציש רדגה תוטיש תא ףיסוהל םכילע היהי ,אבה דעצכ .4

   # ccs -h 172.16.1.250 --addfenceinst tecmintfence 172.16.1.222 Method01
   # ccs -h 172.16.1.250 --addfenceinst tecmintfence 172.16.1.223 Method01
   

   .וישכע ילש cluster.conf הארנ הככו רדגה רישכמל ילש תוטישה תא החלצהב יתרשיק

   .הנקתהה ךרעמל ןולשיכ ףיסוהל דציכ ךל הארא תעכ ,03 קלח לש ןורחאה בלשכ .ךלש םיתמצה תא וילא תפסוהו תוטיש ,רדג רישכמ החלצהב תרדגה תעכ

   תולוכשא תרשל Failover ףסוה :3 בלש

   .לוכשאה תנקתהל ילש fail-over -ה תא רוציל ידכ תודוקפu200bu200b לש הטמל ריבחתב שמתשמ ינא .5

   # ccs -h 172.16.1.250 --addfailoverdomain tecmintfod ordered
   

   .םיתמצ ינש וילא ףיסוהל ולכות תעכ ,fail-over -ה םוחת תא םתרציש לככ .6

   # ccs -h 172.16.1.250 --addfailoverdomainnode tecmintfod 172.16.1.222 1
   # ccs -h 172.16.1.250 --addfailoverdomainnode tecmintfod 172.16.1.223 2
   

   .ןולשיכה םוחת רובע יתפסוהש תורוצתה לכ תא אשונ cluster.conf תא תוארל לוכי התא ,ליעל גצומש יפכ

   .ישומיש HowTos רובע Tecmint םע רשק לע רומש .לוכשאה תא ליעפהלו םתוא ןרכנסל ,לוכשאל םיבאשמ ףיסוהל ךתוא דמליש בורקב םסרופי תולוכשאה יכירדמ תרדס לש ןורחאה קלחה .וז הרדסב 3 קלחמ םתנהנש הווקמ