"תכרעמה להנמ תכרעה םוי" תא םויה םיגגוח :2020 ילויב 31


.הנש לכב ילוי לש ןורחאה ישיש םויב גגחנ SAAD וא Sysadmin Day, SysAdminDay, SAD םשב םג עודיה תכרעמה להנמ לש הכרעהה םוי .תכרעמה להנמ לש 21- ה הכרעהה םויל הדע אוה 2020 ילויב 31- ה ישיש םוי

תכרעמה להנמ לש הכרעהה םוי ירוחאמ רופיס

.הנקתוהש השדחה תספדמה לע הדות יריסא םיתימע ידי לע ירפ תולסלסו םיחרפ תרוצב להנמ לש וינפ תא לבקמ םש ,Hewlett-Packard ןיזגמב תמוסרפמ הארשה לביק ,ועוצקמב תכרעמ להנמ ,סוטקק דט

.' וכו SAGE/USENIX ,'תיעוצקמה תכרעמה להנמ לש הגילה' ללוכ ,םינעוצקמו IT ינוגרא הברה ידי לע דוע םדיקו רכוה Kekatos לש ןויערה

.21- ה ןותנל ונעגה םויהו תימלוע הרכהל הכוז הנש לכב תכרעמה להנמ לש הכרעהה םוי תגיגח זאמו .2000 ילויב 28 -ב גגחנ תכרעמה ילהנמ לש ןושארה הכרעהה םוי

.תרשו בושחמ תוכרעמ תלעפה ידכ דע ,הרוצת ,הקזחא לע יארחאש םדא דבכל ךרד איה תכרעמה להנמ לש הכרעהה םוי תגיגח

.ול םיקפסמש ביצקתו באשמ תרגסמב דבוע אוה הב הרבחהו שמתשמה לש ךרוצל הנעמ דצל ,תינכט הכימת קפסמ ,תויעב ןורתפ ,תיטמוטוא המישמ ,גורדש ,הנקתה ,החטבא ,םיבאשמ ,הדובע ןמז ,םיעוציב חיטבמש םדאל הדות

  .התיא דובעל ולכותש תחטבואמו הדמחנ המרופטלפ קפסל ידכ קר הנצסה ירוחאמ (SAAD -ב איה/ותוא וריאשה ,365 ןכ) הנשב םימי 365 דבועש םדא ,טושפ

  .רדסב אל והשמ עצבמ אוהשכ (ךפהל ,יכ םא) הרכה לבקמש דיחיה םדאה אוה תכרעמה להנמ

  .המישרל םיפיסומ קר ןמוזמ תמירע ,תוריפ ,םיחרפ ,םינולב ,הציפ ,הדילג ,הגוע ,םיסיטרכ ,םידלוקוש .םילימל רבעמ דימת השוריפ הגיגח ןכבו

  .ךלש ןוגראה רובעו ךליבשב םישוע םהש םירבדה ראש לכו םתמורת רובע ךלש תכרעמה להנמ תא ההזמ התא ובש דחוימה םויה הז .םויה תוכרעמ ילהנמו IT ישנאל הרקוהכ תודחוימ תועצה םינתונ םיבר םינווקמ םיקסע

  .םויה דע ךלש הכימתה לכ לע דואמ הדומ ינאו ךתכימת אלל הלק התייה אל וז ךרד ןבאל עיגהל ךרדה .Tecmint לע ילש 189- ה רמאמה והז !הכח ייה .התע תעל לכה הז

  .הטמל תובוגתב ךלש רקי בושמ תתלו ךלש תובשחמה תא ףתשל חכשת לא .טנימקטל רבוחמו ןווכמ ראשיה זא דע .אורקל בהאתש רחא ןיינעמ רמאמ םע בוש ןאכ היהא ינא