1 קלח - יטטס תשר בותינ קודבלו ןיקתהל דציכ :RHCE תרדס


RHCE (Red Hat Certified Engineer) תורבחה רובע ץועייו הכימת ,הכרדה יתוריש תנתונ ןכ ומכ ,םינוגראה תליהקל חותפ דוקב הנכותו הלעפה תכרעמ הקינעמה ,טאה דר תרבח םעטמ הכמסה איה.

RHCE םיעוציב תססובמ הניחב אוה (טאה דר לש ךמסומ סדנהמ) הז (דוק םש EX300), תוכרעמ לע יארחאה ריכב תכרעמ להנממ םישרדנה םיפסונ תולוכיו עדי ,םירושיכב הקיזחמ רשא Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

.RHCE תכמסה לבקל ידכ תשרדנ Red Hat (RHCSA) לש תכמסומ תכרעמ להנמ תכמסה :בושח

:וז RHCE תרדסב דומעתש ,הניחבה לש Red Hat Enterprise Linux 7 תסרג לע תוססובמה הניחבה תורטמ ןלהל

.RHCE תכמסה ףדב ןייע ,ךצראב הניחבל המשרהו תולמעב הייפצל

.הנומתל םיסנכנ תשרה תובותכ םוגרתו תונמה ןוניס ,יטטסה בותינה תונורקע םהב ,םיינייפוא ךא ,םייסיסב םירקמ גיצנ ,אבה קרפבו RHCE תרדס לש הז 1 קלחב

.םשמ תונבלו םינושארה םידעצה תא תושעל ליעותש הרוצב הלא םינכת ןגרא אלא ,קמועל םתוא הסכנ אלש בל םיש

Red Hat Enterprise Linux 7 -ב יטטס בותינ

.תושבי יבחרב וא הנידמ ,ריע ,ןיינב ותואב תונוכמ רפסמל וא דיחי רדחל םילבגומו תיסחי הנטק תומכב םא ןיב ,םיבשחמ תוצובק רבחל םילוכיש םירישכמ לש המוצעה תונימזה אוה תוינרדומה תותשרה יאלפמ דחא

.דעיל רוקממ םירבוע םה הב ךרדה תא והשכיא ספספל שי ,תורחא םילימב וא ,תשרה תוליבח תא בתנל שי ,בצמ לכב תוליעיב תאז גישהל תנמ לע ,תאז םע

.הליבחה דעי ןוגכ ,שארמ ורדגוהש םינוירטירק ךמס לע םירדגומ םירחא םיביתנ ,יטטס בותינ םע ;לדחמה תרירב רעשל תונפומ תשרה תונמ ,יטטס בותינ תועצמאב תרחא ןיוצ ןכ םא אלא .לדחמה תרירב רעש הנוכמה תשר

.192.168.0.0/24 -ב תונוכמלו טנרטניאל תשגל ידכ [192.168.0.1] 1 רפסמ בתנל תרבחתמה Red Hat Enterprise Linux 7 תבית ונל שי .וז הכרדה רובע אבה שיחרתה תא רידגנ ואוב

.םינותנ דסמ תרש וא/ו טנרטניא תרש ןוגכ ,םיימינפ םיתוריש םינכוש הב 10.0.0.0/24 תשרל השיג קינעהל שמשמ (enp0s8) ינשה וליאו ,תשר התואב תורחא תונוכמו RHEL 7 תבית םע רשקתלו טנרטניאל תשגל ידכ 1

:ןלהל םישרתב ראותמ הז שיחרת

.2 רפסמ בתנה תועצמאב תימינפה תשרל םגו 1 רפסמ בתנה ךרד טנרטניאל תשגל םג הלוכי איהש אדוול ידכ ונלש RHEL 7 תביתב בותינה תלבט תרדגהב קרו ךא דקמתנ ונא הז רמאמב

.תותימצל ונלש הרוצתה תא רומשל ידכ תשרב etc/sysconfig/scripts/ךותב route-enp0sX -ו ifcfg-enp0sX יצבקב שמתשנ ,שדחמ םילוחתא ךרואל םיכשמתמ םניא םהש ןוויכמ ךא ,תלעופ תכרעמב ידיימ ןפואב ףק

:ונלש תיחכונה בותינה תלבט תא סיפדנ ואוב ,ליחתהל ידכ

# ip route show

:תואבה תודבועה תא תוארל םילוכי ונא ליעל טלפהמ

  :2' סמ בתנב תואבה תומישמה תא עצבל שי ,תרחא ןיוצ ןכ םא אלא .וזכ תרגסמב עצבל ךרטצתש תוינייפואה תומישמה הלא

  :הכלהכ ונקתוה NIC -ה תותשר לכש אדו

  # ip link show
  

  :ותוא איבה ,הטמל םהמ דחא םא

  # ip link set dev enp0s8 up
  

  :10.0.0.0/24 תשרב IP תבותכ הל הצקהו

  # ip addr add 10.0.0.17 dev enp0s8
  

  :(10.0.0.18) ןוכנה הז תא ףיסוהל זאו ןכל םדוק ונצקהש הז תא ריסהל ךרטצנ .IP -ה תבותכב וניעט !ספוא

  # ip addr del 10.0.0.17 dev enp0s8
  # ip addr add 10.0.0.18 dev enp0s8
  

  :התיא רשקתל לכות ונלש RHEL 7 תביתש ךכ enp0s3 -ל 192.168.0.0/24 חווטב IP תבותכ תוצקהל ונילע וז הביסמ .וילא שיגנ רבכש רעש ךרד קר דעי תשרל ביתנ ףיסוהל לוכי התאש בל םיש ,תעכ

  # ip addr add 192.168.0.19 dev enp0s3
  

  :תונמ תרבעה רשפאל ךרטצנ ,ףוסבל

  # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  

  :שאה תמוח תא (אבה רמאמב תונמ ןוניס תא רקסנש דע - םייתניב קר) תיבשהל/רוצעלו

  # systemctl stop firewalld
  # systemctl disable firewalld
  

  :(2' סמ בתנב enp0s3) 192.168.0.19 דע 10.0.0.0/24 ל ביתנ רידגהל ואוב ,(192.168.0.18) ונלש RHEL 7 תביתל הרזח

  # ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.0.19
  

  :ךכ תיארנ בותינה תלבט ,ןכמ רחאל

  # ip route show
  

  :10.0.0.0/24 -ב עיגהל הסנמ התא םהילאש םירישכמה וא תונוכמל םיאתמה לולסמה תא ףסוה ,ןכ ומכ

  # ip route add 192.168.0.0/24 via 10.0.0.18
  

  :גניפ תועצמאב תיסיסב תוירושיק קודבל לוכי התא

  לעפה ,RHEL 7 הביתב

  # ping -c 4 10.0.0.20
  

  .10.0.0.0/24 תשרב טנרטניא תרש לש IP -ה תבותכ איה 10.0.0.20 רשאכ

  לעפה ,(10.0.0.20) טנרטניאה תרשב

  # ping -c 192.168.0.18
  

  .ונלש RHEL 7 תנוכמ לש IP -ה תבותכ ,רוכזכ ,איה 192.168.0.18 רשאכ

  .10.0.0.20 ךיראתב טנרטניאה תרש ןיבל ונלש RHEL 7 תבית ןיב TCP ךרד תינוויכ-ודה תרושקתה תא קודבל ידכ (yum תנקתהב tumpdump םע ותוא ןיקתהל ךרטצתש ןכתי) tcpdump -ב שמתשהל םילוכי ונא ,ןיפולחל

  :םע הנושארה הנוכמב םושירה תא ליחתנ ,ךכ םשל

  # tcpdump -qnnvvv -i enp0s3 host 10.0.0.20
  

  :(האבה הדוקפב הנוכנה האיציה תא ןייצ ,תרחא ;וז האיציב ןיזאמ י'צאפאש החנהב) טנרטניאה תרשב 80 האיציל טנלט ואוב תכרעמ התואב רחא לנימרטמו

  # telnet 10.0.0.20 80
  

  :ךכ תוארהל ךירצ tcpdump ןמוי

  .(10.0.0.20) טנרטניאה תרש ןיבל (192.168.0.18) ונלש RHEL 7 תבית ןיב תינוויכ-ודה תרושקתב תוננובתה ידי לע תעדל ןתינש יפכ ,יוארכ הניקתה לוחתאה רוביח ןכיה

  .ליעל תודוקפה תא ונעציב ןהב תוכרעמ ןתואב ,םיאבה םיצבקה תא (םימייק אל ןיידע םה םא ,רוציל וא) ךורעל ךילע היהי ,םידימתמל םתוא ךופהל ךנוצרב םא .שדחמ תכרעמה תלעפה םע ומלעיי הלא םייוניש יכ רוכז

  :ךכ תיארנ תיסופיט תשר/etc/sysconfig/תשר .תכרעמ םיללוכה תשר ירטמרפ ליכמ etc/sysconfig/network/ש תעדל ךילע ,ונלש הקידבה הרקמב טלחהב ךרוצ ןיא יכ םא

  # Enable networking on this system?
  NETWORKING=yes
  # Hostname. Should match the value in /etc/hostname
  HOSTNAME=yourhostnamehere
  # Default gateway
  GATEWAY=XXX.XXX.XXX.XXX
  # Device used to connect to default gateway. Replace X with the appropriate number.
  GATEWAYDEV=enp0sX
  

  .etc/sysconfig/script-network/ifcfg -enp0s8/-ו etc/sysconfig/scripts network/ifcfg-enp0s3/ךורעל םכילע היהי ,(2' סמ בתנ רובע ונישעש יפכ) NIC תשר לכ רובע םייפיצפס םיכרעו םינת

  ,ונלש הרקמה תובקעב

  TYPE=Ethernet
  BOOTPROTO=static
  IPADDR=192.168.0.19
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=192.168.0.1
  NAME=enp0s3
  ONBOOT=yes
  

  ו

  TYPE=Ethernet
  BOOTPROTO=static
  IPADDR=10.0.0.18
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=10.0.0.1
  NAME=enp0s8
  ONBOOT=yes
  

  .המאתהב ,enp0s8 -ו enp0s3 רובע

  :etc/sysconfig/scripts network/route-enp0s3/ךורעל ךרטצנ ,(192.168.0.18) ונלש חוקלה תנוכמב בותינל רשאב

  10.0.0.0/24 via 192.168.0.19 dev enp0s3
  

  .ךלש הלבטב לולסמה תא תוארל ךילעו ךלש תכרעמה תא שדחמ לעפה

  םוכיס

  .ןאכ םינודנה םיאשונה לע םיפסונ םיטרפ תלבקל סקוניל לש דועיתה טקיורפ רתאב סקוניל לועייו החטבא ףיעסב 4 קרפב טבמ ףיעהל ךל עיצהל ינוצרב ,םויס ינפל .וז המישמ עוציבל םיכילהה תאו םישרדנה תונורקעה

  .סקוניל יססובמ םיתורישו םימושיי תרדגהל תולקבו החטבב םהב שמתשהל דציכו סקוניל תחטבאל םיפיט לש ףיקמ ףסוא ליכמ +800 הז ינורטקלא רפס - (3.0 הסרג) גניקאהה ןורתיפ :סקוניל לועייו תחטבא אשונב ימניח

  .RHCE תכמסהל תושורדה תשרב תויסיסבה תויונמוימה םוכיסל תשר תובותכ םוגרתו תונמ ןוניס לע רבדנ אבה רמאמב

  .הטמל ספוטה תועצמאב ךלש תועצההו תורעהה ,תולאשה תא ריאשהל ססהת לא זא ,ךממ עומשל םיפצמ ונא ,דימת ומכ