ןפדפדב ןורכיז ירומיש תקידבו שמתשמה תוליעפב הייפצ ,רוטילקתמ ISO תריציל םיפיט

.תוליעיב ךלש תרשה/תכרעמה תא להנל ךל םירשפאמה תונטק תוצירפו םיפיט םתואל םיעדומ תויהל ךל םורגל איה הזה טסופה תרטמ תליחת זאמ .סקוניל לש םיקירטו םיפיט תורדס לע ףסו

קרא עוד →

4 קלח - Java Virtual Machine -ו Java Compiler תנבה

.םהידיקפתו ודעונ םה המ םשל .Java Virtual Machine -ו Java Compiler הז המ הארנ הז טסופב ןאכ .הווא'גב האלול תרקבו תישאר הטיש ,Class לש דוקו הדובע ונרבע וישכע דע

קרא עוד →

2 קלח - סקונילב םיתמצ ינש םע לוכשא רידגהלו ןיקתהל דציכ

.הטמל םירושיקהמ 03 קלח תאו 01 קלח תא רוקסל לוכי התא

  .םיתמצכ םירחאו לוכשא תרשכ שמשמ דחא תרש ;וז הנקתהל םיתרש 3 םיפידעמ ונחנאש ,ילש ןורחאה רמאמב יתרמאש יפכ

  Cluster Server: 172.16.1.250
  Hostname: clserver.test.net
  
  node01: 172.16.1.222
  Hostname: nd01server.test.net
  
  node02: 172.16.1.223
  Hostname: nd02server.test.net  
  

  .םיתרשה תשולש לכב הטמל תוליבח ןיקתהל ונילע ךכ םשל .סקוניל לע תולוכשא רידגהלו ןיקתהל דציכ הארנ ,םויה לש 2 קלחב

   סקונילב תולוכשא תנקתה :1 בלש

   .םאי לש תוליבחה להנמ תועצמאב הלאה תוליבחה לכ תא תולקב ןיקתהל לוכי התא .םיתרשה תשולש לכב הלאה תוליבחה תא ןיקתהל ליחתנ ואוב זא

   .וללה םיתרשה תשולש לכ לע "ricci"\תליבח תנקתהב ליחתא

   # yum install “ricci”
   

   .הנקתהה גוס תא ונרדגהש רחאל השעת הליבח לכ המו וז הנקתהל תומדקומה תושירדה תא וניסיכ ,ןכ ומכ .תולוכשא לש תונורסחהו תונורתיה םע דחי הב שמתשהל ןתינ םירקמ וליאבו תולוכשא

   קרא עוד →

RHEV תביבסב ISCSI ןוסחא ףיסוהלו לוכשא םע םינותנ יזכרמ סורפל דציכ

.ןוסחא תמוצכ תשמשמש CentOS6.6 לש תפסונ תילאוטריו הנוכמ ףיסונ ,תמדוק הנכהל ףסונב ,ףתושמ ןוסחאל םירבוחמה םיחראמה ינש .RHEV תביבסב ונלש םיחראמה ינש תא ליכמש דחא לוכשא םע םינ

קרא עוד →

סקונילב "תפטעמ רבסה" טפירקס תועצמאב תולקב זגפ תודוקפ תנבה

.שארמ תורדגומ תודוקפב קר הרזע הארמ אוה ,טנרטניאל רבוחמ וניא בשחמה רשאכ םג זגפ תדוקפב הרזע גיצמה דחוימב בוט םושיי אוה Cheat -ש תורמל .סקוניל ישמתשמל הדוקפה תרוש לש טא'צ ןויליג" ןאכ ונרקס םת

. ש.ריבסהל כ וזה דוקה תסיפ תא ליכמש ץבוקה תא םש אוה .ישילש דצ תליבח םוש ןיקתהל ךירצ אל התאש בוט יכה קלחה המ שחנו דואמ הליעי הרוצב שאבה זגפ ךותב זגפ תודוקפ ריבסהל תלגוסמש ןוס

  .ןלהל גצומכ תוליבחה להנמ תועצמאב התוא ןיקתהל ולכות אל םא ,שארמ תנקתומ םילתלתה תליבח ,ונימי לש תונורחאה סקונילה תוצפה בורב . curl תליבח איה הדיחיה השירדה

  # apt-get install curl 	[On Debian systems]
  # yum install curl 		[On CentOS systems]
  

  סקונילב explain.sh תורישה ילכ לש הנקתה

  .שרושה שמתשמ לש bashrc. -ל אלו דבלב שמתשמה לש bashrc. -ה ץבוקל דוקה תא סינכהל ץלמומ . .bashrc ץבוק לכלו שמתשמ לכל דוקה תא סינכהל שי . ~/.bashrc ץבוקב איהש יפכ

  .bashrc. לש םידוקה ראש ןיב לידבהל ידכ קר הפסונו תילנויצפוא איה (#)

  # explain.sh ץבוקל םיסינכמ ונא ,םידוקה תליחת תא ןמסמ .bashrc הז ץבוק תיתחתב.

  # explain.sh begins
  explain () {
   if [ "$#" -eq 0 ]; then
    while read -p "Command: " cmd; do
     curl -Gs "https://www.mankier.com/api/explain/?cols="$(tput cols) --data-urlencode "q=$cmd"
    done
    echo "Bye!"
   elif [ "$#" -eq 1 ]; then
    curl -Gs "https://www.mankier.com/api/explain/?cols="$(tput cols) --data-urlencode "q=$1"
   else
    echo "Usage"
    echo "explain         interactive mode."
    echo "explain 'cmd -o | ...'  one quoted command to explain it."
   fi
  }
  

  רבסהל תורישה ילכ לע דבוע

  .דימת טנרטניאל רבוחמ תויהל בייח התא הזה תורישה ילכב שומישה לע רבדל אלש .סקוניל לש הדוקפה תרושל קוידב שורדה עדימה תא םיסיפדמ זאו mankier תרשל רבסהל םיקוקזה לגדהו טלקה תדוקפ תא הריבעמ רשא 'ל

  .רבסהל טפירקס םע ןתועמשמ תא עדוי ינניאש הדוקפל תואמגוד המכ קודבנ ואוב

  :הז תושעל ךירצ ינאש המ לכ .השוע 'ה-וד' המ יתחכש .1

  $ explain 'du -h'
  

  .םיליחתמל הקיפסמ הניאש תחא הרושמ רתוי תוקוחר םיתיעל אוה whatis הדוקפה לש טלפה .םימוצע רבג יפדמ הרזע לבקל דואמ השק ,סקונילב םיוסמ ןויסינ שי םא יכ דעו ,ידמ הכורא רבג יפד ת

  קרא עוד →

1 קלח - סקונילב תולוכשא לש תונורסח/תונורתיו אובמ

:סקונילב תולוכשא לע םירמאמה 4 תב הרדסה ןלהל

.' וכו ול שי תונורסחו תונורתי הזיאו היישעתב וב םישמתשמ דציכ ,תולוכשא והמ תעדל ךרטצת לכ םדוק

תולוכשא הז המ

.הליבקמ דוביע תדיחי וא םיסמוע ןוזיא תכרעמכ ,רבעמ ןולשיכ תכרעמכ יתרש ץבקל םילוכי םה היפל Sys-Engineers ברקב תיראלופופ דואמ הקינכט םה תולוכשא .דחא ומכ דובעל הזל םורגל תנמ לע רתוי וא םיתרש ינ

.לשכ שיחרת רובע RedHat/CentOS -ב םיתמצ ינש םע סקוניל לוכשא רוציל ךתוא ךירדהל הווקמ ינא ,וז ךירדמ תרדס יפל

.םיתורישו םימושיי לש ההובג תונימז לע רומשל ידכ דחי םילעופה םיתרש תצובק אוה failover ץבקמ .לשכ תולוכשאב רבודמשכ רמוא הז המ הלגנ ואוב ,תולוכשא והמ יסיסב גשומ םכל שי וישכעש ןוויכמ

.תומיאתמה תורוצתה תא עצבל ידכב םיתרש 3 וא 2- ל תוחפל םיקוקז ונא ,הז גוסמ שיחרת רובע .הגופהה ןמזב ןויסינ םוש הצקה שמתשמל קינעי אלו סמועה לע טלתשי (תרש) רחא תמוצ ,םיוסמ בלשב לשכנ תרש םא ,אמג

.רתוי הבוט הנבהל ןלהלש םישרתה לע לכתסנ ואוב .(הצק יתרש) םיתמצכ םירחאו עבוכ םודא לוכשא תרשכ דחא תרש ;םיתרש 3- ב םישמתשמ ונחנאש ףידעמ ינא

Cluster Server: 172.16.1.250
Hostname: clserver.test.net

node01: 172.16.1.222
Hostname: nd01server.test.net

node02: 172.16.1.223
Hostname: nd02server.test.net  

."לשכ שיחרת רובע סקוניל לוכשא" םתרתוכש םיכירדמ תרדסכ סקוניל תולוכשא תודוא ילש עדיה תא קולחל יתטלחה םעפה ,םלוכל םולש

קרא עוד →

חותפ דוק םינווקמ םילכ תועצמאב HTML5 לש םיימניד טנרטניא ימושיי ןונווכ

.ןאכ יתפתיש ונחנאש המ תא ביחרהל ידכ - FOSS םה םקלח - םילודג םיבאשמב אלמ WWW -ה ךא ,HTML תא תצק ריכמ התאש ונחנהו וז הרדסב םירתא חותיפו HTML 5 תודוסי תא קר ונרקיס יכ בל םיש ,תאז םע

.(שמתשמ קשממ) ונלש שמתשמה קשממ יופיי לע ונדבעש םייקה ףדל ףיסוהל ידכ םהב שמתשהל דציכ םכל הארנו םילכ םתואמ המכ לע רבדנ הז ןורחא ךירדמב

:ונלש טקיורפה לש SiteRoot ךותב םש ותוא םע היקיתב ונכות תא ונרמש .םינפוג םשב הירפס םע עיגמ Bootstrap לש zip -ה ץבוק יכ ("HTML5 לש טנרטניא םושיי תביתכל Bootstrap -ו jQuery תפסוה") וז הרדסב 2

.הבר החרט אלל םינייטצמ םימושיי רוציל ךל רוזעל םילוכי ,3 קלחב םינודנה םילכהו Linux לש הדוקפה תרוש לש תויסיסב תויונמוימ םע דחי הב םישמתשמ רשאכו המצוע בר IDE איה Netbeans ,תרחב

קרא עוד →

3 קלח - Java -ב תואלול לע הטילשו תירקיע הטיש ,Java Class תנבה

.תינכת Java תלעפהו היצליפמוק ,ךלש הנושארה Java -ה תינכות ,הרהצה ,הטיש ,Java, Java Source File, Java Class File, Class (Public/Private) לש הדובע יטרפב ונשגדה "Java לש דוקו הדובע הנבמ" ונל

קרא עוד →

2 קלח - הווא'ג לש דוקה הנבמ תנבהו הווא'ג תלעופ דציכ

.הווא'גב םישמתשמ םהב תומוקמ ןכו היתומשו רורחש תיירוטסיה ,םיטרפב הווא'ג לש תונוכת ,הווא'ג הז המ ונרקיס 'הווא'ג לש הירוטסיהו הווא'ג הז המ' ונלש ןורחאה

קרא עוד →

RHEL/CentOS -ב טנרטניא יתרשל (םיכרד תמוצ) XR םיסמוע ןזאמ תרדגה

Crossroads יססובמ םיתוריש רובע רבעמ ןולשיכ יתורישו חותפ דוקב סמוע ןזאמ ,יאמצע תוריש אוה Linux ו- TCP. רובע שמשל לוכי הז HTTP, HTTPS, SSH, SMTP ו- DNS סמועה ןוזיא תעב םיעוציבה תרבגהל ליבו

קרא עוד →